Administrowanie Nieruchomościami


Z dumą możemy pochwalić się faktem, iż jesteśmy firmą, która oferuje kompleksową usługę typu: pośrednictwo w wynajmie wraz z administracją nieruchomości, dbanie o mieszkanie, jak Właściciel.

 

Administrowanie mieszkaniami pod wynajem polega na wieloetapowym działaniu. Dobry administrator zna również elementy rynku nieruchomości, dlatego też, w zakresie administrowania nieruchomości przewiduje o wycenie ceny wynajmu obiektu. Dobry administrator nieruchomości posiada wiedzę nie tylko teoretyczną ale również umie wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce. Dzięki nam zadbasz o rozliczanie mediów i nie łatwe w obecnych czasach ściąganie należności.

 

Administrujemy nieruchomościami mieszkaniowymi, handlowymi i biurowymi, nasi klienci pochodzą z Polski, Wielkiej Brytanii. Irlandii i Niemiec, zajmujemy się także ubezpieczeniem nieruchomości - współpracujemy z PZU

 

Jeśli posiadacie Państwo w Krakowie mieszkanie-lokal do wynajęcia lub już wynajęte, a mieszkacie poza Krakowem, poza Polską, poza Europą, ale nie macie czasu lub nie możecie zajmować się swoją nieruchomością, piętrzącymi się sprawami związanymi ze znalezieniem najemców, opłacaniem rachunków, zajmowaniem się mieszkaniem, możecie zlecić nam administrowanie obiektu za opłatą 10% miesięcznego czynszu +23% VAT.

 

 

OFERUJEMY USŁUGĘ ADMINISTROWANIE MIESZKANIEM

Szanowni Państwo,

W ramach tej usługi proponujemy:

 

1. Wynajmem lokali, w tym przygotowanie projektów umów najmu, poszukiwanie właściwego najemcy za obniżoną stawkę, podpisywanie z przyszłym najemcą umowy najmu w imieniu Właściciela mieszkania na warunkach ustalonych z Właścicielem, sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych w imieniu Zleceniodawcy.

2. Kontrole rozliczenia w tym pobór zaliczek za czynsz i media, pobieranie kaucji tytułem zabezpieczenia nieruchomości w trakcie trwania umowy najmu oraz egzekwowanie innych należności, wynikających z zawartych umów najmu lokali, w tym doręczanie Najemcom pism, upomnień, wezwań do zapłaty.

3. Reprezentowanie Właściciela w kontaktach z Najemcami lokali oraz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej i służbami porządkowymi w sprawach związanych z wynajmem lokali.

4. Dbanie o należyte wykonanie zawartej umowy reprezentowanie Właściciela.

5. Egzekwowanie w imieniu właściciela nieruchomości wszelkich należności z tytułu gwarancji, ubezpieczenia itp.

6. Utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie, uwzględniającym normalne zużycie,

7. Zamawianie w imieniu właściciela nieruchomości napraw, usuwanie usterek,

8. Koordynacja drobnych pilnych napraw.

9. Regularny odczyt liczników i przekazywanie wyników odczytu za media zużyte w nieruchomości.

10. Co miesięczne pobieranie należności z tytułu najmu od najemców i wpłacanie tej należności na konto Zleceniodawcy (Właściciela).

11. Wizytowanie nieruchomości w celu sprawdzenia stanu nieruchomości i poinformowania Właściciela o stanie nieruchomości i przekazanie informacji o nieruchomości poprzez e-mail, listownie lub faksem raz na miesiąc, w razie potrzeby kontrole w lokalu.

12. Przygotowywanie aneksów dotyczących zmian w umowach najmu lokali.

13. Niezwłoczne informowanie Właściciela o zaległościach Najemców lokali w należnych opłatach.

14. Przygotowywanie wypowiedzeń umów najmu, sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych oraz wypowiedzeń umów najmu w imieniu Zleceniodawcy w sytuacjach określonych w zawartych umowach najmu lokali.

15. Rozliczanie zobowiązań Najemców po wygaśnięciu umów najmu lokali, mediów i kaucji po zakończeniu najmu.

16. Poszukiwanie nowych najemców za obniżoną stawkę.

17. Prowadzenie rejestru zdarzeń, które miały miejsce w związku z administrowaniem nieruchomością,

18. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków, a których ujawnienie mogłoby narazić Właściciela na szkodę

19. Przechowywanie dokumentów dotyczących nieruchomości związanych

z administrowaniem

20.Jak również wszelkie czynności ustalone pomiędzy stronami.

 

Posiadamy referencje naszych zadowolonych Klientów, które chętnie Państwu zaprezentujemy. Zapraszamy do zgłaszania lokali do administracji.

ZAP Nieruchomości

Ul. Szybka 23c

31-831 Kraków

telefon: 660 418 480

www.zap.nieruchomosci.pl


Polityka cookies